Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Vilkår og betingelser

GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR:

Disse generelle betingelser og vilkår regulerer alle rettigheter og plikter til LYCAMOBILE og deres kunder i forbindelse med LYCAMOBILE-tjenester.

1. DEFINISJONER

1.1 Retningslinjer for bruk: De til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt til Kunden av LYCAMOBILE (uansett om retningslinjene er gitt av LYCAMOBILE eller underliggende nettverksoperatører som leverer Tjenestene) for bruk av Tjenestene, tilgjengelig på www.lyca-mobile.no.

1.2 Avtalen: Avtalen å gi service til kunden fra LYCAMOBILE, inngått når Kunden registrer med LYCAMOBILE og bruker Tjenesten eller lade sitt SIM-kortet kontoen. Inntil dette skjer, vil du ikke være i stand til port ditt mobilnummer. Disse generelle betingelsene og vilkårene er en integrert del av Avtalen. Kunden beholder til enhver tid retten til oveføre nummer til en annen operatør ved å sende inn en forespørsel til kundeserviceavdelingen. Lycamobile er ikke ansvarlig for å refundere eksisterende saldo når nummeret er sendt til en annen operatør.

1.3 Kunden: En fysisk eller juridisk person som inngår Avtale med LYCAMOBILE.

1.4 LYCAMOBILE-kundeservice: Kundeservice-avdelingen som Kunden kan ta kontakt med for alle spørsmål som angår LYCAMOBILE- tjenesten, og kan nås enten ved å ringe 3332 fra LYCAMOBILE-telefonkontoen eller +47 21 54 71 71 / +47 94 73 33 32.

1.5 LYCAMOBILE: Er firmanavnet og merkenavnet tilhørende LYCAMOBILE NORWAY LIMITED med registrerte kontorer Selma Ellefsens vei 2, 0581, Norway, Organization number 994901206, som leverer Tjenesten til Kunden.

1.6 LYCAMOBILE-tjenesten eller Tjenesten: Tjenesten som Kunden bruker til direkte transport av telekommunikasjonstrafikk fra mobile brukere til og fra tilknytningspunkter på Nettverket eller til tilknytningspunkter på andre nettverk.

1.7 LYCAMOBILE SIM-kortet: Et forhåndsbetalt og forhåndsaktivert kort som inneholder en mikroprosessor som gir tilgang til Tjenestene.

1.8 LYCAMOBILE LADEKORT: En flerfunksjonskupong (enten i fysisk eller elektronisk form) som inneholder en 11-sifret kode som lar Kunden løse inn den påførte verdien mot flere Tjenestene, som for eksempel ringetid knyttet til mobiltelefoni.

1.9 Nettverket: Nettverket for trådløs telekommunikasjon.

1.10 Produkter: LYCAMOBILE SIM-kort og LYCAMOBILE LADEKORT eller andre Produkter som tilbys av LYCAMOBILE.

1.11 Nettvekslingstjenester: Mobile telefonitjenester som gjør det mulig med kontinuerlig tilgang til Tjenestene for en Kunde som reiser utenfor landet der Tjenestene ble kjøpt, og som tilbys av telekommunikasjonssystemer tilhørende utenlandske nettverk.

2. TJENESTER OG PLIKTER

2.1 LYCAMOBILE leverer kun det som er nødvendig for å tilby egnet bruk av LYCAMOBILE-tjenesten. LYCAMOBILE fastsetter de tekniske virkemidlene som er nødvendig for adgang til Tjenesten. Nærmere informasjon om Tjenestene, herunder kvalitetsparametre finnes på www.lyca-mobile.no.

2.2 Mobiltelefoni er en form for trådløs kommunikasjon og fungerer basert på overføring av radio- og signalfrekvenser. På grunn av dette kan den påvirkes av forstyrrelser fra en rekke eksterne kilder eller hindre fra bygninger, vegetasjon eller terreng, og dermed kan ikke LYCAMOBILE garantere en perfekt og feilfri overføring (hva gjelder tilgjengelighet eller tjenestekvalitet) på alle steder til alle tider.

2.3 Kvaliteten på LYCAMOBILE-tjenesten er også avhengig av det mobile håndsettet som brukes av Kunden. LYCAMOBILE har ingen kontroll over eller innflytelse på kvaliteten til det mobile håndsettet.

2.4 Tjenestene skal ha alminnelig god kvalitet, men LYCAMOBILE gir ingen garanti for at Tjenestene er egnet for Kundes særlige formål.

2.5 Til tider kan Nettverket og Tjenestene være utilgjengelige på grunn av krav til oppgradering, modifikasjon, vedlikehold eller annet nødvendig arbeid relatert til Nettverket eller Tjenestene. På slike tidspunkter da Tjenestene midlertidig kan være utilgjengelige, skal LYCAMOBILE gjøre sitt beste for å redusere tiden med utilgjengelighet til et minimum.

2.6 LYCAMOBILE tilbyr Nettvekslingstjenester, men på grunn av disse Tjenestenes natur, kan ikke LYCAMOBILE garantere tilgjengeligheten eller kvaliteten til Tjenestene ved bruk av slike Nettvekslingstjenester.

Vær oppmerksom på at når du reiser til steder nær åpent sjøvann eller til en grense med et land utenfor EU, kan telefonen din koble til et tårn som ligger utenfor EUs territorier. Slike tilfeller vil føre til at ikke-EU- priser blir brukt. Hvis du for eksempel bruker telefonen mens du reiser med båt eller ferge, og telefonen din kobles på et tårn utenfor EU, kan du bli belastet en relevant ikke-EU-roaming priser med mulighet for å bruke ikke-EU / EØS- priser på for en del av din reise

2.7 PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) og PUK-koden (personlig oppløsningsnøkkel) er tilknyttet LYCAMOBILE SIM-kortet. Veiledninger om deres bruk kan endres for å gjenspeile ny teknologi og vil forklares i “brukerhåndboken” for mobiltelefonen. Kunder skal ta alle nødvendige forholdsregler for å holde PIN- og PUK-kodene hemmelige. Kunder har ansvar for mislighold eller feil bruk som er et resultat av bevisst, tilfeldig eller utilsiktet formidling av disse kodene eller overdragelse av hans/hennes SIM-kort til andre.

2.8 LYCAMOBILE er ikke ansvarlig for tap eller ubeleiligheter påført Kunden ved handlinger utført av en forhandler, herunder svindel, bedrageri og/eller manglende betaling. I slike tilfeller skal Kunden kontakte den forhandleren Kunden kjøpte SIM-kortet eller LADE-kortet av, og be om refusjon.

2.9 Priser for bruk av Tjenestene vises på de til enhver tid gjeldende salgsplakater og/eller er tilgjengelig på www.lyca-mobile.no.

2.10 LYCAMOBILE vil ikke forsettelig koble fra samtaler så fremt det er tilgjengelig kreditt for samtalene, men det er mulig at samtaler kan bli avbrutt pga. forhold som LYCAMOBILE ikke har kontroll over, som for eksempel force majeure, feil hos operatør, teknologifeil eller menneskelig feil.

3. SIM-kortet

3.1 LYCAMOBILE SIM-kortet brukes ved å sette det inn i et kompatibelt mobilt håndsett. Når SIM-kortet er blitt satt inn og aktivert, skal Kunden ha tilgang til, og kunne bruke, Tjenestene.

3.2 LYCAMOBILE SIM-kortet forblir LYCAMOBILEs eiendom. Kunden må ta vare på SIM-kortet og ikke misbruke det på noen måte. LYCAMOBILE vil bare erstatte et SIM-kort dersom det er defekt på grunn av produksjonsfeil eller designfeil. LYCAMOBILE kan etter eget skjønn belaste Kunden for kostnader ved å erstatte et SIM-kort hvis LYCAMOBILE har rimelig grunn til å tro at Kunden har vært ansvarlig for misbruk, skade på eller tap av det originale SIM-kortet. LYCAMOBILE forbeholder seg retten til å kalle tilbake et LYCAMOBILE SIM-kort når som helst. Det er Kundens ansvar å informere LYCAMOBILE om eventuell skade på SIM-kortet kjøpt av Kunden.

3.3 Hvis LYCAMOBILE SIM-kortet ikke brukes til å utføre utgående anrop innen tre (3) måneder (“gyldighetsperioden”) fra det opprinnelig ble kjøpt eller sist brukt av Kunden, vil SIM-kortet bli sperret og videre bruk av Tjenesten vil være forhindret.

3.4 Kunden vil deretter ha én (1) måned til å lade opp SIM-kortet. Hvis Kunden lader opp innen 1 måned og bruker Tjenesten, vil gammel saldo som har vært sperret i henhold til punkt 3.3 bli gjenopprettet, og Kunden vil kunne utføre og motta samtaler og tekstmeldinger som normalt.

3.5 Hvis Kunden ikke lader opp innen én (1) måned etter utløpet av “gyldighetsperioden” vil Kunden miste all ubrukt saldo. Kundens spesifikke telefonnummer vil være sperret for videre bruk av Kunden.

4. LADE-kort

4.1 Kunder betaler for bruk av Tjenestene ved å lade opp SIM-kort kontoen. Kunder gjør dette ved å kjøpe LYCAMOBILE LADE-kort og overføre kreditten til SIM-kort kontoen.

4.2 Kunder kan lade opp LYCAMOBILE SIM-kortet ved hjelp av et LYCAMOBILE LADE-kort når som helst etter registrering, herunder i løpet av en gyldighetsperiode.

4.3 Hvis lading utføres før gyldighetsperioden utløper eller innen én (1) måned etter gyldighetsperioden, vil ubrukt saldo ved ladetidspunktet legges til kreditten som LYCAMOBILE LADE-kortet inneholder.

4.4 Hver gang en Kunde lader opp hans/hennes LYCAMOBILE SIM-kort i løpet av gyldighetsperioden, skal den utvides med tre (3) måneder i samsvar med vilkårene over.

4.5 Når Kunden har brukt et LYCAMOBILE LADE-kort til å lade opp hans/hennes saldo for bruken av et SIM-kort, kan denne saldoen bare brukes på Tjenestene. Kunden kan ikke kreve refusjon i kontanter av utestående saldo som er igjen på Kundens konto til enhver tid, herunder hvis Kunden unnlater å bruke Tjenestene i løpet av en gyldighetsperiode og Avtalen opphører, sies opp eller endres til annen form for abonnement.

4.6 For å unngå tvil; ethvert ladekort skal utgå på datoen som står skrevet på ladekortet (om der vises noen).

4.7 LYCAMOBILE forbeholder seg retten til å tilby LYCAMOBILE LADEKORT som et flerfunksjonskredittkort som kan løses inn i forskjellige tjenester (om noen), inkludert tilkoblingstid for LYCAMOBILE-mobiltjenester.

4.8 Fra 5. august 2014 skal enhver ny påfylling utløpe nitti [90] dager fra dato for påfylling. For å unngå tvil, gjelder ikke dette eksisterende saldo i din konto før 5. august 2014.

5. MODIFIKASJONER

Der det er nødvendig av driftsmessige hensyn eller organisering av Tjenesten, kan LYCAMOBILE modifisere de tekniske karakteristikkene til Tjenestene. Kunder vil ikke kunne få kompensasjon for utskiftinger eller modifikasjoner av mobile håndsett som er nødvendige på grunn av endringer i Nettverket som påvirker Tjenestene.

6. STENGNING OG ANNET OPPHØR AV AVTALEN

6.1 LYCAMOBILE kan stenge Kundens tilgang til Tjenesten helt eller delvis uten forutgående varsel dersom Kundens bruk av Tjenesten truer sikkerheten eller funksjonaliteten i Nettverket, eller viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern krever dette. Ved stengning grunnet Kundens øvrige mislighold, vil LYCAMOBILE gi Kunden forutgående varsel og rimelig frist til å rette opp forholdet før stenging skjer. LYCAMOBILE kan under enhver omstendighet foreta stengning med en måneds forutgående skriftlig varsel.

6.2 Stenging gir ikke Kunden rett til noen form for kompensasjon. Stegning vil bli opphevet når LYCAMOBILE har fastslått at Kunden har tilfredsstilt sine plikter. Kunden skal stå for både stengnings- og oppkoblingskostnadene. Stengning av Tjenesten frigjør ikke Kunden fra sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

6.3 Hvis Kunden ikke innen fristen gitt etter punkt 6.1 har oppfylt sine forpliktelser etter Avtalen, skal LYCAMOBILE ha rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

6.4 Kunden har rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra LYCAMOBILEs side.

6.5 Hver av partene kan si opp Avtalen med en måneds forutgående skriftlig varsel.

7.CUSTOMER RESPONSIBILITIES

7.1 Kunden skal ikke bruke Tjenesten til følgende:

  • upassende, umoralske, straffbare eller ulovlige formål, eller for å sende kommunikasjon eller lagre informasjon som er støtende, fornærmende, uanstendig, utuktig eller truende;
  • å forårsake, eller tillate at andre bruker Tjenesten til å forårsake, andre ubehag, irritasjon eller uleilighet hva enten dette er overfor LYCAMOBILE, LYCAMOBILE`s øvrige Kunder eller tredjemenn, herunder ikke bruke Nettverket til å sende gjentatte, uoppfordrede meldinger uten rimelig grunn;
  • aktiviteter som har som formål å skade eller svekke driften av Nettverket som Tjenestene leveres over;
  • lagring eller spredning av informasjon som ikke tilhører Kunden og som kan krenke rettighetene til en tredjepart, herunder tredjeparts opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter (bortsett fra ved forhåndstillatelse fra en slik tredje part);

7.2 Ved kjøp av et LYCAMOBILE SIM-kort er Kunden nødt til å registrere seg hos LYCAMOBILE. Dette innebærer at Kunden oppgir personlig informasjon som navn, adresse, fødselsdato osv. Kunden erkjenner at å oppgi uriktig informasjon kan være straffbart. Hvis LYCAMOBILE oppdager at slik informasjon er uriktig, kan LYCAMOBILE heve Avtalen uten noen form for ansvar overfor Kunden.

7.3 Kunden skal informere LYCAMOBILE om eventuelle endringer av personlige opplysninger og holde informasjon som LYCAMOBILE lagrer om dem oppdatert.

8. DATABESKYTTELSE OG PERSONLIG KUNDEINFORMASJON

8.1 LYCAMOBILE, og andre selskaper internt i konsernet, kan kun bruke Kundens personlige informasjon for å oppfylle Avtalen. Kommunikasjonsinformasjon og numrene som brukes av Kunden lagres i filene til LYCAMOBILE, og behandles av LYCAMOBILE eller tredjeparter på oppdrag fra LYCAMOBILE med tanke på:

  • levering av Tjenesten;
  • administrasjons- og kundeserviceformål;
  • informasjons- og markedsføringsformål innenfor rammeverket av kundeforholdet for å initiere informasjons- eller salgskampanjer forbundet med Nettverk eller Tjenester levert av LYCAMOBILE, med mindre Kunden har reservert seg mot dette.

8.2 Ved å registrere seg hos LYCAMOBILE, godkjenner Kunden at LYCAMOBILE deler hans/hennes informasjon med andre selskaper i gruppen og eksterne selskaper som er LYCAMOBILEs tiltrodde og utvalgte forretningspartnere. LYCAMOBILE og slike utvalgte forretningspartnere vil være berettiget til å ta kontakt med Kunder per post og telefon for å informere Kunder om Nettverk, Tjenester og kampanjer som kan være av interesse for dem. Kunder som ikke ønsker å motta slik informasjon relatert til salgskampanjer forbundet med produktene som leveres av LYCAMOBILE, eller som ikke ønsker å bli kontaktet av LYCAMOBILE innenfor rammeverket av direkte kommersiell utnyttelse, kan når som helst be LYCAMOBILE om vederlagsfritt å bli plassert på en liste for dette formålet. En slik anmodning skal Kunden sende til unsubscribe@lyca-mobile.no.

8.3 Ved å registrere seg hos LYCAMOBILE, godkjenner Kunden at LYCAMOBILE overfører hans/hennes personlige informasjon til land som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene.

8.4 LYCAMOBILE vil alltid bruke og behandle Kundens personlige informasjon i henhold til ekomloven og relevant personvernlovgiving.

8.5 LYCAMOBILE skal gi Kunden en kopi av hans/hennes personlige informasjon som LYCAMOBILE innehar, dersom Kunden ber om å få tilgang til den.

8.6 Viktig melding: Avhengig av type anrop du foretar eller tekstmelding du sender til en annen nasjonal norsk telekommunikasjonsleverandør, Lycamobile kan rute samtalen og / eller tekstmelding via Lyca Group Network befinner seg i Storbritannia.

9. LYCAMOBILE'S ANSVAR

9.1 LYCAMOBILE tar ikke på seg annet ansvar for LYCAMOBILE SIM-kortet, LYCAMOBILE LADE-kortet eller leveranse av Tjenestene enn det som fremgår av Avtalen.

9.2 LYCAMOBILE er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av innholdet i samtaler, SMS’er eller lignende sent eller mottatt av Kunden.

9.3 LYCAMOBILE er ikke ansvarlig for skade eller tap som er et resultat av inngripen fra en tredjepart, herunder statlige, rettslige eller administrative instanser.

9.4 Ikke i noe tilfelle er LYCAMOBILE ansvarlig for indirekte tap eller annen upåregnelig skade, som for eksempel tap av fortjeneste, tap av kunder, tap eller skade på data og tap av kontrakter med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra LYCAMOBILEs side.

9.5 LYCAMOBILE er ikke ansvarlig overfor Kunden for tap, tyveri, bedrageri eller feilaktig bruk av LYCAMOBILE SIM-kortet. LYCAMOBILE er ikke forpliktet til å refundere ringetid brukt av LYCAMOBILE-Kunder eller andre personer, der Kunden ikke har hatt kontroll over SIM- kortet og ikke har informert LYCAMOBILE om at han/hun har mistet det.

9.6 LYCAMOBILE`s ansvar overfor en Kunde er begrenset til et samlet beløp på NOK 10.000 per krav eller serier med relaterte krav.

9.7 Hvis en Kunde utsettes for skade eller tap, skal Kunden informere LYCAMOBILE skriftlig om skaden så snart som mulig og senest innen fire (4) uker etter at skaden har blitt oppdaget. Skade som ikke har blitt innrapportert til LYCAMOBILE innenfor denne perioden, blir ikke erstattet. Dette gjelder ikke for Forbrukeren hvis Forbrukeren har en rimelig grunn for hvorfor han/hun ikke kunne forventes å informere LYCAMOBILE innenfor denne tidsperioden.

9.8 LYCAMOBILE skal ikke være ansvarlig for å utføre forpliktelser etter Avtalen eller levere Tjenestene dersom det foreligger force majeure eller lignende forhold utenfor LYCAMOBILES kontroll som gjør det umulig eller vesentlig byrdefullt å oppfylle. Varer hendelsen mer enn 90 dager, kan hver av partene si opp Avtalen.

9.9 Lycamobile forbeholder seg retten til, etter eget skjønn (og uten forvarsel), for å begrense eller hindre tilgang til visse nettsteder og tjenester på sitt nettverk, inkludert Voice over Internet Protocol (“VoIP”) tjenester. Når vi bestemmer oss for å begrense eller hindre tilgang i samsvar med denne paragrafen, kan det hende du får en melding om at nettsiden eller tjenesten er “utilgjengelig”

10. KUNDENS ANSVAR

10.1 Kunden er ansvarlig for skade og økonomisk tap påført LYCAMOBILE eller tredjeparter forårsaket av Kundens bruk eller misbruk av LYCAMOBILE SIM-kort eller LYCAMOBILE LADE-kort, uavhengig av hvem som konkret har utført misbruket eller hvilket håndsett bruken/misbruket er skjedd fra. Dette gjelder også ved tap eller tyveri dersom Kunden har handlet uaktsomt.

10.2 Ved tap eller tyveri av LYCAMOBILE SIM-kortet er det Kundens ansvar å informere LYCAMOBILE så snart som mulig om dette tapet eller tyveriet for å forhindre bruk av SIM-kortet av en annen person. Kunden er alene ansvarlig for SIM-kortet og kan ikke kreve noen form for erstatning fra LYCAMOBILE for tap eller tyveri av SIM-kortet.

10.3 Kundens ansvar er begrenset på samme måte som LYCAMOBILE`s ansvar i henhold til punkt 9.6.

11. ENDRINGER

11.1 LYCAMOBILE har rett til å endre priser og fakturavilkår, samt disse avtalevilkårene med én (1) måneds forutgående varsel. Varslingsplikten gjelder ved alle endringer. Kunden kan vederlagsfritt si opp Avtalen fra det tidspunktet endringen trår i kraft.

11.2 Endringer vil bli lagt ut på www.lyca-mobile.no. Det er Kundens ansvar regelmessig å sjekke LYCAMOBILE-websiden for endringer som måtte påvirke Tjenesten og bruken av den.

11.3 Ved å fortsette bruken av Tjenesten etter at LYCAMOBILE har utført endringer som nevnt ovenfor, godtar Kunden disse endringene.

11.4 LYCAMOBILE har rett til å overføre Avtalen med rettigheter og plikter til en tredjepart.

12. ANGRETT

12.1 I forbrukerforhold kan Kunden, forutsatt at Tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via Internett, gå fra Avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at LYCAMOBILE har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

12.2 Hvis Tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og Kunden tar Tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal Kunden betale for bruk av Tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis Kunden senere benytter seg av angreretten.

13. COMPLAINTS, DISPUTES AND APPLICABLE LAW

13.1 Klager eller tvister mellom Forbrukeren og LYCAMOBILE som gjelder levering av Tjenesten, må først tas opp med LYCAMOBILE`s kundetjenester ved hjelp av kontaktinformasjonen gitt ovenfor eller av følgende eksterne lenker

o National Complaint portal
https://forbrukereuropa.no/en/

o European Complaint Authority portal
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO

Ved tvist kan plattformen brukes til behandling av tvister mellom partene.

13.2 Forbrukeren kan klage på LYCAMOBILEs avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte Tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av LYCAMOBILE. Se BKNs hjemmeside: www.brukerklagenemnda.no.

13.3 Unnlatelse av å håndheve rettigheter i henhold til denne Avtalen, skal ikke forhindre LYCAMOBILE eller Kunden fra å gjøre øvrige sanksjoner gjeldende.

13.4 Denne Avtalen er underlagt norsk rett.

LYCAMOBILE T&C's UNDER 18's:
Avtalevilkår for Lycamobile Kontantkort Vilkår av februar 2011
1. Innholdet av avtalen

Denne avtalen er inngått mellom deg og Lycamobile, og gjelder din bruk av Lycamobile Kontantkort. Vilkårene aksepteres av deg når du registrerer deg som bruker ved å oppgi for- og etternavn og fødselsnummer (11 siffer).
De siste fem sifrene (personnummerdelen) blir kun brukt for å bekrefte dine opplysninger mot informasjon i folkeregisteret og blir ikke lagret.

2. Tjenesten Lycamobile

Kontantkort er et forhåndsbetalt kort, som innenfor den sum du har innestående på kontantkortet, gir deg tilgang til de tjenester som til enhver tid er tilknyttet Lycamobile Kontantkort. Lycamobile kan ikke garantere at din bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop og data når frem, eller at det ikke vil kunne skje andre overføringshindringer.

Lycamobile vil av og til måtte utføre vedlikehold eller annet som selskapet anser som nødvendig, og har ikke ansvar for de samtalebrudd dette måtte forårsake.

3. Tap av kontantkort

Om du mister ditt kontantkort eller det stjeles fra deg, kan du bestille nytt SIM-kort med

samme nummer – dette er gratis for deg. Du skal likevel straks melde tapet til Lycamobile for å hindre misbruk av kortet ditt.

Lycamobile vil da sperre for bruken av kontantkortet ditt. Lycamobile erstatter ikke eventuelle tap du måtte lide som følge av dette.

Sperremelding kan ringes inn på tlf. 3332 (93#) fra Lycamobile eller 9473 3332 / 2154 7171 fra andre telefoner. Vi har dag bemannet tjeneste for sperring av mistet eller frastjålet telefon.

4. Priser

De til enhver tid gjeldende priser for Lycamobile Kontantkort kan du finne på www.lyca-mobile.no.

5. Opplysninger om deg

Lycamobile har plikt til å utlevere opplysninger som du registrerer om deg til nummeropplysningsvirksomhet, se bestemmelse i ekom forskriften § 6-3. Du kan reservere deg mot at telefonnummeret ditt blir gitt til nummeropplysningsvirksomhet eller mot å stå oppført i telefonkatalogen ved å kontakte Lycamobile kundesenter på 3332 (93#) fra Lycamobile eller 9473 3332 / 2154 7171 fra andre telefoner.

Er registrert bruker av mobilnummeret under 18 år, videreformidles ikke nummeret til nummeropplysningstjenester annet enn på oppfordring fra bruker.

6. Mislighold

Lycamobile kan sperre telefonnummeret eller heve denne avtalen om Lycamobile Kontantkort dersom du vesentlig misligholder avtalen, eller utnytter tjenestene på en slik måte at det oppstår problemer for andre abonnenter eller Lycamobile.

Lycamobile har rett til å stenge adgangen til Lycamobile Kontantkort dersom det etter Lycamobile' vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller forsøkes, eller Lycamobile får varsel fra tredjepart om at bruk av en Lycamobile Kontantkort tjeneste strider mot lov eller annen rettighet. Dersom Lycamobile hever avtalen, mister du rett til telefonnummeret ditt, og tjenesten stenges umiddelbart.

Før Lycamobile sperrer kontantkortet ditt skal du om mulig varsles. Lycamobile utøver ingen kontroll av det innhold eller kommunikasjon som sendes eller mottas av deg ved bruk av Lycamobile Kontantkort, og Lycamobile fraskriver seg ethvert ansvar for dette.

7. Lycamobile' ansvar

I forbrukerforhold er Lycamobile ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Lycamobile' tjeneste. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes forhold utenfor Lycamobile sin kontroll og som Lycamobile ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. Lycamobile har ikke ansvar for indirekte tap eller skade. Lycamobile erstatningsansvar i forbrukerforhold er begrenset til kr. 5.000,- for hvert skadetilfelle, eller kjede av skadetilfeller av samme årsak. Disse begrensninger gjelder ikke hvis Lycamobile har utvist grov uaktsomhet.

8. Kontantkortets gyldighetstid

Hvis kontantkortet ikke brukes til å utføre utgående anrop innen tre (3 ) måneder (”gyldighetsperioden”) fra det opprinnelig ble kjøpt eller brukt av kunden, vil kontantkortet bli sperret og videre bruk av tjenesten vil være forhindret.

Kunden vil deretter ha en (1) måned til å lade opp kontantkortet. Hvis kunden lader opp innen 1 måned og bruker tjenesten, vil gammel saldo som har vært sperret bli gjenopprettet og kunden vil kunne utføre og motta samtaler og tekstmeldinger som normalt.

9. Ladekort

Kunden kan lade opp Lycamobile kontant kort ved hjelp av et Lycamobile lade kort når som helst etter registrering, herunder i løpet av gyldighetsperioden.

Hvis lading utføres før gyldighetsperioden utløper eller innen en (1) måned etter gyldighetsperioden, vil ubrukt saldo ved lade tidspunktet legges til verdi som Lycamobile ladekortet inneholder.

10. Oppsigelse av avtalen

Du kan når som helst og uansett årsak si opp Lycamobile Kontantkort. Avtalen avsluttes så snart som mulig, og senest innen 3 virkedager etter at Lycamobile mottok oppsigelsen fra deg. Du skal kontakte Lycamobile på tlf. 3332 (93#) fra Lycamobile eller 9473 3332 / 2154 7171 fra andre telefoner for å si opp avtalen. Ved oppsigelse av Lycamobile Kontantkort vil eventuell restsaldo bli slettet.

11. Uttak

Angrerett Forutsatt at kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller salg via internett, har du 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra Lycamobile har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt. Dersom du ønsker å ta Lycamobile Kontantkort i bruk før angrefristens utløp, må du ved annet fjernsalg enn telefonsalg ved benyttelse av angreretten, betale for den del av tjenesten som er forbrukt. Dersom angreretten skal benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til adressen oppgitt i angrerettskjemaet. Det er tilstrekkelig at avbestillingen er postlagt eller levert til returadressen innen fristens utløp.

12. Endring av priser og andre vilkår

Lycamobile har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer som Lycamobile antar vil være av en viss betydning og til ugunst for deg, vil du bli varslet om senest én måned før endringen trer i kraft. Om Lycamobile ikke lenger tilbyr den aktuelle tjeneste, kan Lycamobile si opp avtalen eller deler av den med 1 måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til en hver tid kunne finnes oppdatert på www.lyca-mobile.no.

13. Klage

Du kan klage på Lycamobile Kontantkort eller trafikkpriser til Lycamobile kundeservice, tlf. 3332 (93#) fra Lycamobile eller 9473 3332 / 2154 7171 fra andre telefoner. Ved avslag på klagen, kan klagen fremmes for Brukerklagenemnda (www.brukerklagenemnda.no), så fremt forholdet omfattes av ordningen.

For innholdstjenester skal klage rettes til innholdsleverandøren som har levert tjenesten. Om du er uenig i avgjørelsen til innholdsleverandører, eller du ikke når frem til innholdsleverandør, bes du kontakte Lycamobile. Om innholdsleverandøren og Lycamobile er samstemte i å avvise klagen fra deg, kan du påklage avgjørelsen til Brukerklagenemnda.

Andre Tjenester